top-skip-iconNeidio i’r cynnwys
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Title

Text
cy COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin
start content

COVID-19 - Cwestiynau Cyffredin i'r Gwasanaeth Hamdden


Pecynnau prawf llif unffordd

Man casglu newydd ar gyfer pecynnau prawf llif unffordd Covid am ddim
Bydd pobl ar draws Sir Conwy nawr yn gallu casglu pecynnau prawf cartref Covid-19 llif unffordd am ddim o safleoedd ar draws y sir.  Nid oes gan 1 mewn 3 o bobl gyda’r coronafeirws unrhyw symptomau ond maent yn gallu parhau i heintio pobl eraill. Cael prawf rheolaidd yw’r unig ffordd i wybod os ydy’r feirws gennych. Os bydd pobl yn cael prawf positif ac yn hunan-ynysu, mae’n helpu i atal y feirws rhag lledaenu.  

Bydd profion llif unffordd ar gael i’w casglu yn y canolfannau hamdden canlynol o 21/06/21 ar yr amseroedd a nodir isod:

Canolfan Nofio Llandudno
Dydd Llun i ddydd Iau 06.00 tan 21.00
Dydd Gwener 06.00 tan 20.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul 08.00 tan 16.00

Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
Dydd Llun i ddydd Gwener 06.00 tan 21.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul 08.00 tan 13.00

Canolfan Tennis James Alexander Barr
Dydd Llun i ddydd Gwener 09.00 tan 21.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul 09.00 tan 12.00

Canolfan Hamdden Abergele
Dydd Llun i ddydd Gwener 06.30 tan 20.30
Dydd Sadwrn a dydd Sul 08.30 tan 13.30

Hwb y Hen Ysgol, Llanrwst
Dydd Llun i ddydd Gwener 09.00 tan 17.00

Os na fyddwch yn gallu casglu pecyn prawf yn bersonol, gallwch eu harchebu ar gyfer eu cludo i’ch cartref yn https://llyw.cymru/cael-profion-llif-unffordd-covid-19-cyflym-os-nad-oes-gennych-symptomau


 

Cwestiynau cyffredin

Oes rhaid i mi wisgo gorchudd wyneb yn eich cyfleusterau?
Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb, oni bai eu bod wedi'u heithrio, wrth fynd i mewn i'n cyfleusterau a'u symud.

Pa gyfleusterau sydd ar agor ar hyn o bryd?
Mae ein holl gyfleusterau bellach yn ôl ar agor yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. 

A oes modd parhau i rewi fy aelodaeth os nad ydw i’n teimlo’n ddiogel i ddychwelyd?
Ac eithrio a nodwyd yn wahanol, byddwn yn dadrewi pob aelodaeth oedd yn weithredol pan wnaethon ni gau ym mis Rhagfyr 2020. Bydd pob aelod sydd wedi rhewi eu haelodaeth ers mis Mawrth 2020 yn parhau i gael ei rhewi am y tro.

Gawn ni ddod â thywelion sedd ein hunain?
Cewch, ar gyfer eich defnydd personol eich hun ond ni ddylech eu rhannu na’u defnyddio i sychu’r offer.

A fydd angen i bob defnyddiwr dosbarth ffitrwydd ddod â mat a blociau ioga ei hun?
Bydd.

Pryd fydd gwersi nofio’n cychwyn?
Ailgydiwyd â'r gwersi nofio ddydd Llun, 17 Mai.

A fydd yna reolau cadw pellter cymdeithasol ar gyfer gwersi nofio i grwpiau?
Bydd hynny’n dibynnu ar y cyngor a geir gan Lywodraeth Cymru.

A fydd athrawon nofio yn cael eu profi am y feirws?
Bydd hynny’n dibynnu ar y cyngor a geir gan Lywodraeth Cymru.

Sut fyddwch chi’n rheoli glanweithdra yn y canolfannau hamdden?
Caiff yr offer i gyd ei lanhau yn rheolaidd yn ystod y dydd gan y staff a chedwir at ganllawiau pellter cymdeithasol bob amser. Bydd rhannau o’r adeilad ar gau dros dro yn ystod y dydd er mwyn i staff allu glanhau’r offer a phob arwyneb yn drylwyr.

Sut ydych chi’n cadw at y canllawiau ar gadw pellter cymdeithasol?
Bydd systemau unffordd yn cael eu rhoi ar waith ym mhob safle lle bo modd, er mwyn galluogi mynd i mewn ac allan yn ddiogel. Bydd yr offer yn yr ystafell ffitrwydd yn cael eu gosod o leiaf 2 fetr ar wahân a bydd marciau ar y llawr ar gyfer dosbarthiadau ymarfer corff.

Alla i gyrraedd a defnyddio’r gampfa neu fynd i ddosbarthiadau fel y mynnaf, neu a oes rhaid trefnu ymlaen llaw?
Mae’n rhaid ichi drefnu’ch sesiwn a thalu ymlaen llaw lle bo modd er mwyn defnyddio’r cyfleusterau. Cyn ichi ddechrau archebu eich sesiynau ffitrwydd ar-lein, bydd arnoch angen cyfrif dilys. Os ydych chi wedi rhoi eich cyfeiriad e-bost i’ch canolfan leol ond eich bod wedi anghofio eich cyfrinair, mae modd i chi gael mynediad i’r system Archebu Ar-lein trwy roi eich cyfeiriad e-bost a chlicio’r opsiwn ‘wedi anghofio’ch cyfrinair?’ i ailosod, a chael mynediad i’r safle. Os nad yw eich cyfeiriad e-bost ar ein system, bydd angen i chi gysylltu ag unrhyw ganolfan sydd ar agor, rhoi eich enw a rhif eich cerdyn CBC iddynt, fel gallwn fewnbynnu eich cyfeiriad, ac yna gallwch ddilyn yr un camau ag uchod. Sylwer, os oes gennych aelodau o'r teulu sy'n aelodau, yna bydd angen cyfeiriad e-bost ar wahân ar bob un er mwyn archebu lle ar y system ar-lein. Gellir gweld y system Archebu Ar-lein yma - https://conwy.leisurecloud.net/Connect/mrmLogin.aspx 

A fedra i dalu gydag arian parod yn eich cyfleusterau?
Medrwch, ond byddai’n well gennym pe bai pobl yn talu â cherdyn lle bo modd, ac yn trefnu eu sesiynau ar-lein.

A fyddaf yn medru cael cawod ar ôl bod yn y gampfa?
Medrwch, mae cawodydd ar gael, ar sail y cyntaf i’r felin.

A fyddaf yn medru gadael fy mhethau mewn locer?
Medrwch.

A yw'r ystafelloedd newid ar gael i ddefnyddwyr y gampfa?
Ydy, mae'r ystafelloedd newid ar gael.

Alla i barhau i archebu 7 niwrnod ymlaen llaw?
Gellir archebu pob gweithgaredd saith niwrnod ymlaen llaw heblaw am y dosbarthiadau ffitrwydd a nofio, sydd ar gael i’w harchebu tridiau ymlaen llaw (yn 9pm). Mae hyn am fod lleoedd yn brin.

Beth fydd yn digwydd os bydd angen triniaeth cymorth cyntaf ar gwsmer ar y safle?
Bydd unrhyw aelod o staff sydd angen rhoi triniaeth cymorth cyntaf yn gwisgo cyfarpar diogelu personol ac yn dilyn canllawiau diogelwch bob amser yn seiliedig ar ganllawiau’r RLSS a’r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle.

Oes yna unrhyw bolisi mynediad ar gyfer rhai dan 16 oed? Oes angen iddyn nhw fod yng nghwmni oedolyn?
Gall rhai o dan 16 oed ddefnyddio’r gampfa yn ystod sesiwn ieuenctid dan oruchwyliaeth, neu gallant ddod gydag oedolyn beth bynnag. 

Ydy’r ganolfan ar agor i gwsmeriaid sy’n defnyddio’r ganolfan yn unig? Er enghraifft, beth yw’r sefyllfa os oes rhywun o’r cyhoedd eisiau defnyddio’r toiled/peiriant gwerthu/gwylio aelodau o’r teulu’n nofio?
Ydy, mae’r ganolfan ar agor i gwsmeriaid sy’n defnyddio’r ganolfan yn unig. Os nad ydych wedi archebu lle i fynd i weithgaredd, ni allwch ddod i mewn i’r ganolfan.

Gallai’r wybodaeth hon newid ar sail unrhyw gyhoeddiadau gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol. I weld y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru, ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws  

 

end content